امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

لنفوم بورکیت:

یک شکل غیر معمول از نئوپلازی است که در کودکان افریقایی مشاهده شده است . این لنفوم در قلمرو فک بوده و به نام لنفوم بورکیت است که پس از کشف توسط دنیس بورکیت که برای نخستین بار در اواخر دهه 1950 انجام گرفت ، این نام را به خود اختصاص داد .

آنالیز کروموزومی نشان داده است که اکثریت(90%) کودکان مبتلا دارای جابجایی انکوژن.c-MYC از بازوی بلند کروموزوم 8 به لوکوس یا جایگاه زنجیره سنگین ) ایمیونوگلوبولین در کروموزوم14 هستند .با فراوانی پایین تر ، انکوژن c-MYC.H(
به مناطقی از کروموزوم 2یا22 که به ترتیب ژن های مربوط به زنجیره های سبک کاپا )κ(

یا لامبدا (λ) را رمزدهی می کند، جابجا می شود.بعنوان نتیجه یی از این جابجایی ها ، ژنMYC.در تحت تأثیر توالی های تنظیمی ژن مربوط به ایمیونوگلوبین قرار گرفته و به میزان ده برابر یا بیش تر بیان می شود.